Menu

Quo Vadis en zijn sociaal engagement

De agenda’s van Quo Vadis worden nagenoeg allemaal geproduceerd in Frankrijk, in Loire-Atlantique.  Dankzij deze ligging kan de consumptie van energie en de  CO2-uitstoot door het transport worden beperkt.

Evaluatie van de risico’s

De evaluatie van de risico’s op de werkplaatsen gebeurde helemaal in overstemming met de wetgeving en in het kader van het Eenheidsdocument (document waarmee alle risico’s voor alle werkposten kunnen worden beschreven).

Dit wordt jaarlijks en bij een belangrijke organisatorische verandering herzien.

Er zijn actieplannen uitgewerkt waarin ook een opvolging van de uitgevoerde acties wordt voorzien.

Veiligheid van machines

De conformiteit van alle machines wordt regelmatig gecontroleerd. Dit gebeurt ofwel door onze dienst Onderhoud, ofwel door erkende instellingen.

De Ingenieur Veiligheid van de Groep Exacompta-Clairefontaine realiseert op de site thema-acties om de werknemers voor veiligheid te sensibiliseren.

Ergonomie van de werkposten

De werkposten werden bestudeerd om de risico’s op beroepsziekten maximaal te beperken. Er werden aanpassingen uitgevoerd om het comfort van de werknemers te verbeteren.

Bijvoorbeeld:  Er werden mechanische installaties geplaatst om lastige bewegingen te vermijden. Bovendien worden werknemers die risico’s lopen, opgeleid om hun bewegingen en houding te verbeteren.

Sociaal beleid

Het toekomstgerichte sociale beleid van de Editions Quo Vadis is een fundamentele troef voor betere prestaties.
Dit beleid streeft er in de eerste plaats naar om een hoog competentieniveau in elk vakgebied te handhaven en iedereen een gevoel van betrokkenheid te geven.

Er wordt voorrang gegeven aan de interne evolutie via opleidingen. Via een loonbeleid dat gebaseerd is op de bijdrage van de teams aan het realiseren van een globaal doel, wenst de onderneming de waardegevoeligheid van haar werknemers te bevorderen. Via de toegankelijkheid van opleidingen en het evaluatiegesprek voor alle werknemers, toont Editions  Quo  Vadis  bovendien dat zij de inzetbaarheid en de competenties van haar personeel wenst te ontwikkelen om haar leiderspositie op de Europese markt te bestendigen.

De onderneming steunt de waarde van de Wereldarbeidsorganisatie en past deze toe, zoals bijvoorbeeld het niet tolereren van enige vorm van discriminatie, het aanmoedigen van diversiteit, het waken over de kwaliteit van de werkomstandigheden, geen gebruik maken van kinderarbeid of van enige vorm van dwangarbeid.

Concreet wordt dit sociale beleid voor het jaar 2008 vertaald in :

  • het naleven van onze verplichtingen inzake tewerkstelling van werknemers met een handicap (+ 7,00 % van het personeelsbestand)
  • het overtreffen van de wettelijke verplichting inzake opleidingen (+ 2,00 % van de loonmassa)
  • de gelijkheid Man/Vrouw in het personeelsbestand van de onderneming